1.1 AFS
För arbete med laser gäller "AFS 1994:08 Laser"
Här anges till exempel, 10§, att om företaget arbetar med  laser av klass 3B eller 4 att  "Arbetsgivare skall utse särskild  person att övervaka lasersäkerheten på arbetsplatsen.  Denna  skall vara väl förtrogen med det sätt på vilket  laserutrustningen används och med tillämpliga  föreskrifter."
Denna person brukar benämnas Lasersäkerhetsansvarig,  eller LSO (Laser Safety Officer). 
För övriga anställda föreskrivs, 6§, "Arbetsgivare som  använder laser i sin verksamhet skall  informera arbetstagarna om vilken laserklass lasern tillhör, om vilka  risker som är förenade med  den samt om vilka  säkerhetsåtgärder som behövs. Arbetsgivaren skall förvissa   sig om att  laseroperatörerna har erforderlig utbildning."
För inköp och arbete med laser som del i  laserbearbetningsmaskiner gäller självklart de föreskrifter  som rör makiner. Vid inköp av laserbearbetningsmaskin  ska man tex tänka på:
1. Att det finns en försäkran om överensstämmelse som  visar att reglerna uppfyllts 
2. Att bruksanvisningen är på svenska 
3. Att CE-märke finns på maskinen.
Underlag för punkterna ovan finns i  "AFS 1993:10 -  Maskiner och andra tekniska  anordningar", som ersätts  2009-12-29 av  "AFS 2008:03 - Maskiner"
I det dagliga arbetet med utrustningen gäller  "AFS 2006:04  - Användning av arbetsutrustning",  som bland annat  föreskriver i 14 §:
"Arbetstagare skall göras medvetna om
1. de risker för ohälsa och olycksfall de utsätts för när de  använder arbetsutrustningen,
2. riskerna från den arbetsutrustning som finns i deras  omedelbara närhet på arbetsplatsen,
3. de eventuella förändringar som påverkar den  arbetsutrustning som finns i deras omedelbara  närhet på  arbetsplatsen och som de kan beröras av, även om de  själva inte direkt använder  utrustningen."
Om processerna eller utrustningen kan ge upphov till  sekundära risker såsom rök, damm,  vibrationer, buller osv,  finns även föreskrifter för många av dessa, tex  "AFS  2005:17 - Hygieniska  gränsvärden och åtgärder mot  luftföroreningar" och  "AFS 1992:09 - Smältsvetsning och  termisk skärning".
Allmänt vid arbetsmiljöarbete på företaget gäller  "AFS  2001:01 - Systematiskt  arbetsmiljöarbete". Här finns  beskrivet hur säkerhetsarbetet bör fördelas på  arbetsplatsen,  hur  risker analyseras och tillbud följs upp.  Vad gäller  kunskap står tex, i 7 §, "Arbetsgivaren skall se  till att  arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i  arbetet  är tillräckliga för att ohälsa och  olycksfall skall förebyggas  och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  När riskerna i arbetet är  allvarliga skall det finnas skriftliga  instruktioner  för arbetet."
En allvarlig risk kan leda till en svår skada. Tex innebär  skadad syn en svår skada.